Ochrana osobních údajů zákazníků a obchodních partnerů firmy
Ing. Zdeněk Poslušný a nakládání s nimi, podle GDPR.

Firma Ing. Zdeněk Poslušný, IČO 41948661, obchodní název Arnika (dále jen „firma“), v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 (dále jen „Nařízení“) oznamuje:

 1.  Firma zpracovává osobní údaje svých zákazníků a obchodních partnerů v tomto rozsahu:
  • jméno a příjmení,
  • název obchodní firmy, pod kterou fyzická osoba případně podniká,
  • případně IČO a DIČ,
  • adresa místa bydliště, případně místa podnikání,
  • kontaktní telefonní číslo,
  • kontaktní e-mailová adresa,
  • odkaz na www stránky.
 2. Právním důvodem zpracování těchto osobních údajů je plnění ze smlouvy – informace o jménu, příjmení, IČ a DIČ, kontaktní adrese, telefonu a e-mailové adrese jsou nutné k realizaci obchodního vztahu. Důvodem je i respektování zákona ČR o účetnictví.
 3. Osobní údaje nebude firma nikomu předávat. Podle zákonů ČR, zejména zákona o účetnictví, bude firma osobní údaje ukládat nejvýše po dobu šesti let, od poslední obchodní transakce. Osobní údaje – jméno, příjmení, poštovní adresu nebo e-mailovou adresu – může firma využít k zasílání nabídek, ceníků a pozvánek na akce. Pokud však zákazníci a obchodní partneři sdělí, že si nepřejí zasílat takovéto materiály, okamžitě bude zasílání ukončeno.
 4. Zákazníci a obchodní partneři mají dále právo na:
  • sdělení, které konkrétní osobní údaje o nich firma zpracovává,
  • opravu osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo změněné,
  • stížnost u ÚOOÚ proti zpracování svých osobních údajů,
  • zachování osobních údajů i po uvedené lhůtě šesti let po obchodní transakci.

Ochrana osobních údajů pracovníků a dodavatelů prací firmy Ing. Zdeněk Poslušný a nakládání s nimi, podle GDPR.

Firma Ing. Zdeněk Poslušný, IČO 41948661, obchodní název Arnika, (dále jen „firma“), jako správce osobních údajů, v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 (dále jen „Nařízení“) oznamuje svým pracovníkům a dodavatelům prací:

 1. Firma zpracovává osobní údaje svých pracovníků a dodavatelů prací, (zaměstnanců, pracovníků na DPP nebo DPČ, dodavatelů prací – fyzických osob na ŽL nebo právnických osob – dále jen „pracovníků a dodavatelů“) pouze v tomto rozsahu:
  • jméno a příjmení,
  • datum narození a rodné číslo,
  • trvalé bydliště a kontaktní adresa, případně adresa sídla dodavatelů a jejich název,
  • kontaktní telefonní číslo,
  • kontaktní e-mailová adresa,
  • pracovně-lékařské zprávy o zdravotním stavu,
  • případně IČO a DIČ dodavatelů.
 2. Právním důvodem zpracování osobních údajů pracovníků a dodavatelů je plnění závazků firmy vyplývajících z pracovní smlouvy nebo smlouvy o provedení prací a dále je to respektování zákonů ČR.
 3. Osobní údaje pracovníka nebo dodavatele nebude firma nikomu předávat, s výjimkou zákonem stanovených povinných důvodů, a to zejména orgánům státní správy – ČSSZ, zdravotní pojišťovně, daňovým úřadům, exekučním úřadům atd. Na základě povinností daných zákony ČR, je firma povinna osobní údaje pracovníků a dodavatelů archivovat i po skončení pracovního vztahu nebo provedení prací, a to po dobu danou příslušnými zákony.
 4. Každý pracovník a dodavatel má právo na:
  • sdělení, které konkrétní osobní údaje o něm firma zpracovává,
  • opravu osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo změněné,
  • podání stížnosti u ÚOOÚ, proti zpracování svých osobních údajů,
  • zaslání kopie pracovně-právních dokumentů, obsahujících osobní údaje.
 5. Fotografie umožňující jednoznačné ztotožnění pracovníka nebo dodavatele mohou být pořízeny pouze s jeho předchozím svobodným souhlasem, který může pracovník nebo dodavatel kdykoliv odvolat.
 6. Pracovník nebo dodavatel, který přijde do styku s jakýmikoliv osobními údaji, si nesmí pro své soukromé účely pořizovat jakékoliv kopie, opisy nebo výpisy těchto osobních údajů nebo dokumentů (výslovně včetně občanského průkazu, cestovního pasu, živnostenského listu, dodacího listu, faktury atd.). Výjimkou je dodavatel účetních prací, jehož úkolem je zpracovávání osobních údajů pro firmu. V případě nalezení jakéhokoliv dokumentu, obsahujícího osobní údaje, je kterýkoliv pracovník nebo dodavatel povinen takovýto dokument okamžitě předat zástupci firmy. Každý pracovník nebo dodavatel je povinen oznámit firmě odcizení osobních údajů, napadení počítačové sítě apod.