Kůrovec a sucho

Před lesníky a majiteli lesů stojí těžký a rozsáhlý úkol. Kůrovcová kalamita z posledních let ukázala, že naši předkové udělali chybu, založením monokultur smrku ztepilého. V minulosti ani monokultury borovice lesní a smrku nedopadly dobře, díky kalamitnímu škůdci bekyni mnišce.

Hospodářské lesy musí ale plnit svojí funkci, produkci dřeva. Proto je nutné cílové dřeviny v určité míře pěstovat. Samozřejmě nelze už zakládat monokultury, ale lesy smíšené. Lýkožrout smrkový má při teplém počasí během roku dvě až tři pokolení a ty se dále geometrickou řadou množí. V monokultuře se pak kalamitně šíří, protože nemusí vyhledávat svojí domovskou dřevinu. Jako přemnožený pak napadá nejen oslabené stromy suchem, ale i smrky zdravé.

Je nutné zakládat lesy smíšené s příznivějším mikroklimatem i z hlediska boje proti suchu, kdy smrk ztepilý, borovice lesní (nebo jiný jehličnan), jako cílová dřevina je zastoupena z třetiny, maximálně z poloviny. Přičemž je potřeba hledat větší využití v dřevinách melioračních a zpevňujících, jako jsou buk lesní, dub letní a zimní, jedle bělokorá, javor klen, olše lepkavá, modřín opadavý apod. a použít je také jako cílovou dřevinu.Tyto dřeviny, především pak buk, dub, modřín a jedle mají kůlový kořen a lépe dosáhnou k podzemní vodě a přispějí k vlhčímu prostředí v daném porostu. Většího významu než dříve dozná douglaska tisolistá, jako rychle rostoucí jehličnan.

Produkce sazenic pro výsadbu

Obnova lesa výsadbou sazenic se v menších i větších celcích řídí obecně lesním hospodářským plánem podle Lesního zákona. Každá lokalita má ale svoje specifické podmínky, kde volbou druhové skladby a velikostí sazenic můžeme ovlivnit úspěšnost výsadby. Ta se také na některých lokalitách dá ovlivnit volbou mezi prostokořennou nebo krytokořennou sadbou. Pokud srážky ale nepřicházejí několik dlouhých týdnů, ani to nepomůže. To samé platí při použití chemických látek zadržujících vodu při výsadbě.

Na suchých a kamenitých stanovištích bez buřeně volíme sazenice menší, výškových tříd 15-25 cm, nebo 26-35 cm. U borovice i 10-14 cm. Na živnějších stanovištích s buření volíme spíše větší sazenice, 36-50 cm nebo 51-70 cm. Při vysoké buřeni a vylepšování zalesněných ploch používáme listnaté poloodrostky 81-120 cm nebo odrostky 121-150 cm nebo 151-200 cm. Všechny tyto výškové kategorie sadebního materiálu v naší školce pěstujeme.

Lesní sazenice evidujeme podle jejich původu, podle Vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví možnosti přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin mezi přírodními lesními oblastmi (PLO) v rámci České republiky. Možnosti přenosu se pak ještě upravují podle nadmořské výšky, tzn. lesních vegetačních stupňů (LVS).

Smrk ztepilý (Picea abies) –  pěstujeme výškové kategorie od 15 cm až do 70 cm, přenos od nás je možný do PLO 3,4,6-12,14,15,17, a LVS 1-4,5,6.

Borovice lesní (Pinus sylvestris) – výškové kategorie od 10 cm až do 50 cm, přenos do PLO 1-4, 6-9, a LVS 1-5.

Jedle bělokorá (Abies alba) – výškové kategorie od 15 cm až do 50 cm, přenos do PLO 1-34 a LVS 1-4,5,6.

Modřín opadavý (Larix decidua) – výškové kategorie od 15 cm až do 70 cm, poloodrostky až do 120 cm, přenos do všech PLO s výjimkou Orlických hor a Jeseníku. Do LVS 1-4,5.

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii) – výškové kategorie od 15 cm do 70 cm, přenos do PLO 1-34 a LVS 1-4,5.

Buk lesní (Fagus sylvatica) – výškové kategorie od 15 cm až do 70 cm, poloodrostky 81-120 cm, přenos do PLO 1-34 a LVS 1-4,5,6.

Dub letní (Quercus robur) – výškové kategorie od 15 cm do 70 cm, poloodrostky 81-120 cm, přenos do PLO 1-34 (mimo oblast 15) a LVS 1-4.

Dub zimní (Quercus petraea) – výškové kategorie od 15 cm až 70 cm, poloodrostky 81-120 cm, přenos do PLO 1-34 (mimo oblasti 6 a 8) a LVS 1-4.

Javor klen (Acer pseudoplatanus) – výškové kategorie od 15 cm až do 70 cm, poploodrostky 81-120 cm, přenos do PLO 1-34 a LVS 1-4,5.

Olše lepkavá (Alnus glutinosa) – výškové kategorie od 15 cm až do 70 cm, poloodrostky 81-120 cm, přenos do PLO 1-34 a LVS 1-4,5.

Technologie pěstování

Lesní sazenice prostokořenné

Jehličnany, které pěstujeme, jsou školkované. Dvouleté semenáčky se zaškolkují strojem na sedmiřádkové záhony na další 2-3 roky a způsob pěstování se označuje např. 2+2. Potom jsou teprve sadbyschopné. U borovice je to 1+1.

Listnaté sazenice pěstujeme jako seté na 2-3 roky, na volných záhonech do čtyřřádku nebo v zastíněných Dunemanových pařnících jako plnosíji. Způsob pěstování se označuje např. 2+0. Některé druhy listnáčů, např. buk, olši a javor klen, také školkujeme aby se dosáhlo silnějších sazenic s hustým kořenovým systémem.

Výhodou prostokořenných sazenic je jejich nízká cena, levnější práce a větší výkon, operativnost, zalesnění plochy v krátkém čase. Nevýhodou  je horší odolání dlouhodobým suchům. Proto je nutno dbát na kvalitní způsob výsadby.

Lesní sazenice krytokořenné

Obalované sazenice se pěstují v sadbovačích v rašelinovém speciálním substrátu. Jsou to tzv. Quick Poty, o objemu 200 – 300 ccm. Pěstujeme základní druhy lesních dřevin, druhovou skladbu postupně rozšiřujeme.

Výhodou obalovaných sazenic je delší odolání dlouhotrvajícím suchům. Pokud srážky nepřicházejí ale několik týdnů, ani tato technologie nepomůže. Nevýhodou je vyšší cena sazenic, až o 50%. Dražší jsou i výsadbové práce a menší výkon.

Použití obou způsobů výsadby se bude jevit nejvýhodnější. Plochy, které nemají problémy se suchem zalesňovat prostokořennou sadbou a plochy vysychavé, jižní otevřené expozice, mělké půdy, zalesňovat krytokořennou sadbou.

Expedice a doprava sazenic

Lesní sazenice prostokořenné se ručně třídí podle jednotlivých výškových kategorií a expedují se v celých svazcích. Listnáče a borovice po 50 kusech a jehličnany po 25 kusech. Poloodrostky po 25 kusech a odrostky po 10 kusech.Lesní sazenice obalované se po vyjmutí ze sadbovačů zabalí folií do expedičních balíčků, po 15 -20 kusech.

Sazenice buď levně rozvážíme naší dopravou, nebo si zákazníci přijedou na naše školkařské středisko Lesní a okrasné školky Hostivice, ulice Komenského, 253 01 Hostivice.